1. Którego polecenia nalezy użyć, aby wyraz TEKST został wyświetleny w kolorze czarnym w oknie przeglądarki internetowej?
A. <body color="black">TEKST</font>
B. <font color="czarny">TEKST</font>
C. <font color="#000000">TEKST</font>
D. <body bgcolor="black">TEKST</body>
2. W poleceniach, których celem jest odtwarzanie na stronie internetowej dźwięku jako podkładu muzycznego NIE wykorzystuje się atrybutu
A. loop="10"
B. balance="-10"
C. volume="-100"
D. href="C:/100.wav">
3. Jakiego znacznika należy użyć, aby przejść do kolejnej linii tekstu, nie tworząc akapitu na stronie internetowej ?
A. <p>
B. </b>
C. <br>
D. </br>
4. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia formatowania strony
B. nadpisywania wartości znaczników już ustawionych na stronie
C. połączenia struktury dokumentu strony z właściwą formą jego prezentacji
D. blokowania jakichkolwiek zmian w wartościach znaczników już przypisanych w pliku CSS
5. W podanej regule CSS: h1 {color: blue} h1 oznacza
A. klasę
B. wartość
C. selektor
D. deklarację
6. Edytor spełniający założenia WYSIWYG musi umożliwiać
A. tworzenie podstawowej grafiki wektorowej
B. publikację strony na serwerze poprzez wbudowanego klienta FTP
C. obróbkę plików dźwiękowych przed umieszczeniem ich na stronie internetowej
D. uzyskanie zbliżonego wyniku tworzenej strony do jej obrazu w przegladarce interenetowej
7. Do graficznego tworzenia stron internetowych należy wykorzystać.
A. edytor CSS
B. przeglądarkę internetową
C. program typu WYSIWYG
D. program MS Office Picture Manager
8. W procesie walidacji stron internetowych nie bada się
A. działania linków
B. błędów składni kodu
C. zgodności z przeglądarkami
D. źródła pochodzenia narzędzi edytorskich
9. Model opisu przestrzeni barw o parametrach: odcień, nasycenie i jasność, to
A. HSV
B. RGB
C. CMY
D. CMYK
10. Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego
A. HLS
B. RGB
C. CMY
D. CMYK
11. Który parametr obiektu graficznego ulegnie zmianie po modyfikacji wartości kanału alfa?
A. Nasycenie barw
B. Przezroczystość
C. Ostrość krawędzi
D. Kolejność wyświetlenia pikseli
12. Jakiego formatu należy użyć do zapisu obrazu z kompresją stratną?
A. GIF
B. PNG
C. PCX
D. JPEG
13. Najprostszy sposób zamiany obiektu oznaczonego cyfrą 1 na obiekt oznaczony cyfrą 2 polega na
A. animowaniu obiektu
B. zmianie warstwy obiektu
C. narysowaniu docelowego obiektu
D. geometrycznym transformowaniu obiektu
14. Jak nazywa się proces przedstawienia, we właściwej dla danego środowiska formie, informacji zawartej w dokumencie elektronicznym?
A. Mapowanie
B. Rasteryzacja
C. Renderowanie
D. Teksturowanie
15. Proces filtracji sygnału wejściowego w dziedzinie czasu, obejmujący zasadę superpozycji, związany jest filtrem
A. liniowym
B. przyczynowym
C. niezmiennym w czasie
D. o skończonej odpowiedzi impulsowej
16. Jak nazywa się podzbiór strukturalnego języka zapytań, związany z formułowaniem zapytań do bazy danych za pomocą polecenia SELECT?
A. SQL DML (ang. Data Manipulation Language)
B. SQL DDL (ang. Data Definition Language)
C. SQL DCL (ang. Data Control Language)
D. SQL DQL (ang. Data Query Language)
17. Jakie sa nazwy typowych poleceń języka zapytań SQL, związane z wykonywaniem operacji na danych SQL DML (np.: umieszczanie danych w bazie, kasowanie dokonywanie zmian w danych)?
A. SELECT, SELECT INTO
B. ALTER, CREATE, DROP
C. DENY, GRANT, REVOKE
D. DELETE, INSERT, UPDATE
18. Jak posortowana będzie lista, utworzona ze wszystkich kolumn tabeli uczniowie i zawierająca uczniów ze średnią większą od 5, która zostanie zwrócona jako wynik przedstawionego zapytania?
A. Rosnąca według parametru klasa
B. Malejąco według parametru klasa
C. Rosnaco według parametru srednia
D. Malejąco według parametru srednia
19. Według którego parametru oraz dla ilu tabel zostaną zwrócone wiersze na liście w wyniku przedstawionego zapytania?
A. Według parametru wyrob_id wyłącznie dla trzech tabel
B. Według parametru wyrob_id dla wyłącznie dla trzech tabel
C. Według parametru nr_id wyłącznie dla trzech tabel
D. Według parametru nr_id dla wszystkich tabel
20. Który z obiektów relacyjnej bazy danych, będący kodem języka SQL, może być wywoływany w zapytaniach modyfikujących kolumny danych widoczne jako tabela, bez względu na to czy jest tworzony programowo, czy dynamicznie?
A. Reguła
B. Wyzwalacz
C. Procedura składowa
D. Funkcja zdefiniowana
21. Jak nazywa się element bazy danych, za pomocą którego można jedynie odczytać dane z bazy, prezentując je w postaci tekstu lub wykresu?
A. Tabela
B. Raport
C. Zapytanie
D. Formularz
22. Jakiego typu specjalizowane oprogramowanie narzędziowe należy zainstalować, aby umożliwić wykonywanie jego użytkownikowi operacji na zgromadzonych danych?
A. Klucz obcy
B. System Zarządzania Bazą Danych (SZBD)
C. Obiektowy System Zarządzania Bazą Danych
D. Otwarty mechanizm komunikacji bazy danych
23. Co należy zastosować w organizacji danych, aby zapytania w bazie danych były wykonywane szybciej?
A. Reguły
B. Indeksy
C. Wartości domyślne
D. Klucze podstawowe
24. W programie Microsoft Access formą zabezpieczeń dostępu do danych związaną z tabelą i kwerendą jest
A. stosowanie makr
B. przypisanie uprawnień
C. określanie przestrzeni tabel
D. wprowadzenie limitów przestrzeni dyskowej
25. Które z wymienionych osób odpowiadają za przygotowanie systemu bazy danych do pracy produkcyjnej w sposób ciągły, zarządzanie użytkownikami i instalowanie nowych wersji systemu bazodanowego?
A. Projektanci narzędzi deweloperskich
B. Administratorzy systemu bazy danych
C. Administratorzy serwerów i sieci komputerowych
D. Projektanci i programiści Systemu Zarządzania Bazą Danych.
26. Z jakimi mechanizmami nadawania zabezpieczeń, dającymi możliwości wykonywania operacji na bazie danych, związane są zagadnienia zarządzania kontami, użytkownikami i uprawnieniami?
A. Z regułami
B. Z atrybutami
C. Z przywilejami obiektowymi
D. Z przywilejami systemowymi
27. Metoda udostępniania bazy danych w programie Microsoft Access, dotycząca wszystkich obiektów bazy umieszczonych na dysku sieciowym i używanych jednocześnie przez różne osoby nosi nazwę
A. folderu sieciowego
B. serwera bazy danych
C. dzielonej bazy danych
D. witryny programu SharePoint
28. Jakie należy posiadać uprawnienia, aby wykonać i odtworzyć kopię zapasową bazy danych Microsoft SQL Server 2005 Express?
A. Users
B. Security users
C. Użytkownik lokalny
D. Administrator systemu
29. Typ zmiennej w języku JavaScript
A. nie występuje
B. jest tylko jeden
C. następuje poprzez przypisanie wartości
D. musi być zadeklarowany na początku skryptu
30. Zmienne typu int odnoszą się do liczb
A. naturalnych
B. całkowitych
C. w notacji stałoprzecinkowej
D. w notacji zmiennoprzecinkowej
31. Co definiuje w języku C++ przedstawiony fragment kodu?
A. Hierarchię zmiennych
B. Trzy zmienne niepowiązane ze sobą
C. Typ strukturalny składający się z trzech pól
D. Kontakt pomiędzy zmiennymi globalnymi i lokalnymi
32. Sposób programowania, w którym ciąg poleceń (sekwencji instrukcji) przekazywanych komputerowi jest postrzegany jako program, nosi nazwę programowania
A. stanowego
B. logicznego
C. funkcyjnego
D. imperatywnego
33. Które wartości będą kolejno wypisane w wyniku działania przedstawionego skryptu
A. 2 2 1
B. 2 1 1
C. 1 2 1
D. 1 2 2
34. Fragment kodu prezentuje składnię języka
A. C
B. C#
C. PHP
D. JavaScript
35. Jaki program komputerowy przekształca kod źródłowy, napisany w konkretnym języku programowania, na język komputera?
A. Debugger
B. Kompilator
C. Edytor kodu źródłowego
D. Środowisko programistyczne
36. Jak nazywa się program, który wykonuje instrukcje zawarte w kodzie źródłowym tworzonego programu bez uprzedniego generowania programu wynikowego?
A. Interpreter
B. Kompilator
C. Konwerter kodu
D. Konwerter języka
37. Który język skryptowy ogólnego przeznaczenia należy wykorzystać do tworzenia aplikacji WWW, zagnieżdżanych w języku HTML i uruchamianych po stronie serwera?
A. C#
B. Perl
C. PHP
D. JavaScript
38. Jak nazywa się technika umożliwiająca otwarcie połączenia klienta z serwerem i komunikację bez przeładowywania całej strony WWW w sposób asynchroniczny ?
A. PHP
B. XML
C. AJAX
D. VBScript
39. Jak nazywa się element oznaczony znakiem zapytania w strukturze platformy .NET, który umożliwia tworzenie własnych aplikacji z użyciem frameworków i zamianę kompilowanego kodu pośredniego na kod maszynowy procesora zainstalowanego w komputerze?
A. Infrastruktura językowa (CLI)
B. Biblioteka klas bazowych (BCL)
C. Wspólne środowisko programistyczne (CLP)
D. Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
40. Jakiego rodzaju mechanizm kontroli bezpieczeństwa wykonywania aplikacji zawiera środowisko uruchomieniowe platformy .NET Framework?
A. Mechanizm wykonywania aplikacji dla bibliotek klas
B. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez frameworki aplikacji internetowych (ASP.NET)
C. Mechanizm wykonywania aplikacji realizowany przez funkcję Windows API (Application Programming Interface)
D. Mechanizm wykonywania aplikacji oparty na uprawnieniach kodu (CAS - Code Access Security) i na rolach (RBS - Role-Based Security)
41. Co to jest DBMS?
A. Strukturalny język zapytań kierowanych do bazy danych
B. System zarządzania bazą danych
C. Obiektowy język programowania do generowania stron www
D. Kaskadowy arkusz stylów do opisu wyglądu strony www
42. Który z odsyłaczy posiada poprawną konstrukcję?
A. <a href='mailto:adres'> tekst </a>
B. <a href='http://adres'> tekst </a>
C. <a href="http://adres"> tekst <a>
D. <a href="mailto:adres"> tekst </a>
43. Fragment kodu napisany w języku HTML zamieszczony w ramce przedstawia listę
A. wypunktowaną
B. numerowaną
C. odnośników
D. skrótów
44. Polecenie colspan służy do łączenia komórek tabeli w poziomie, natomiast rowspan w pionie. Którą z tabel wyświetli fragment kodu napisany w języku HTML?
A. A
B. B
C. C
D. D
45. W znaczniku <head> (w części <meta ... >) strony www NIE umieszcza się informacji dotyczącej
A. autora
B. kodowania
C. typu dokumentu
D. automatycznego odświeżania
46. Wskaż sposób, w jaki należy odwołać się do pliku default.css, jeśli index.html znajduje się bezpośrednio w katalogu ?
A. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="./style/default.css" />
B. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="C:/style/default.css" />
C. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="...styledefault.css" />
D. <link rel="stylesheet" type="text/css" href="c:style/default.css" />
47. Wskaż stwierdzenie, które jest prawdziwe dla następującej definicji stylu:
A. Jest to styl lokalny
B. Zdefiniowano dwie klasy
C. Akapit będzie transponowany na małe litery
D. Odnośnik będzie pisany czcionką 14 punktów
48. W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty?
A. #FF00FF
B. #00FFFF
C. #FFFF00
D. #F0F0F0
49. Który z formatów NIE pozwala na zapis plików animowanych?
A. GIF
B. ACE
C. SWF
D. SVG
50. Który z formatów graficznych pozwala na zapis przejrzystego tła?
A. GIF
B. RAW
C. BMP
D. JPEG
51. Proces walidacji strony internetowej to
A. zespół działań mających na celu zwiększenie oglądalności
B. sprawdzenie jej w celu wyeliminowania błędów
C. publikowanie w sieci
D. promocja strony
52. Które oprogramowanie NIE JEST systemem zarządzania treścią (CMS)?
A. Joomla
B. Apache
C. Mambo
D. WordPress
53. Który z formatów zapewnia największa redukcję rozmiaru pliku dźwiękowego?
A. WAV
B. PCM
C. MP3
D. CD-Audio
54. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia bazy danych
A. Określenie celu, utworzenie relacji, stworzenie tabel, normalizacja
B. Określenie celu, normalizacja, utworzenie relacji, stworzenie tabel
C. Określenie celu, stworzenie tabel, utworzenie relacji, normalizacja
D. Określenie celu, normalizacja, stworzenie tabel, utworzenie relacji
55. Wskaż typ relacji pomiędzy tabelami: Tabela1 i Tabela3
A. Jeden do jednego
B. Wiele do jednego
C. Jeden do wielu
D. Wiele do wielu
56. Które z pól są umieszczone w formularzu?
A. Textarea, Option, Input(Chechbox), Input(Checkbox), Input(Submit) Input(Reset)
B. Input(Text), Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Submit), Input(Reset)
C. Textarea, Select, Input(Radio), Input(Radio), Input(Reset), Input(Submit)
D. Input(Text), Input(Chechbox), Select, Select, Input(Submit), Input(Reset)
57. Którą z właściwości pola tabeli należy zdefiniować, aby pole przyjmowało dane składające się wyłącznie z cyfr?
A. Tagi inteligentne
B. Wartość domyślną
C. Maskę wprowadzania
D. Regułę sprawdzania poprawności
58. Którego ze słów kluczowych języka SQL należy użyć, aby wyeliminować duplikaty?
A. LIKE
B. DISTINCT
C. ORDER BY
D. GROUP BY
59. Które ze stwierdzeń prawidłowo charakteryzuje zdefiniowaną tabelę: CREATE TABLE dane (kolumna INTEGER(3));
A. Tabela o nazwie posiada trzy kolumny liczb całkowitych
B. Tabela o nazwie posiada jedną kolumnę liczb całkowitych
C. Tabela posiada jedną kolumnę zawierającą trzy elementowe tablice
D. Kolumny tabeli nazywają się: , ,
60. Polecenie REVOKE SELECT ON nazwa1 FROM nazwa2 w języku SQL umożliwia
A. nadanie uprawnień z użyciem zdefiniowanego schematu
B. odbieranie uprawnień użytkownikowi
C. usuwanie użytkownika z bazy
D. nadawanie praw do tabeli
61. Które polecenie wydane z konsoli systemu operacyjnego, zawierające w swojej składni opcję --repair, umożliwia naprawę bazy danych?
A. mysqlcheck
B. mysqldump
C. truncate
D. create
62. Które polecenie wydane z konsoli systemowej dokona przywrócenia bazy danych?
A. mysqldump -u root -p baza > kopia.sql
B. mysqldump -u root -p baza < kopia.sql
C. mysql -u root -p baza < kopia.sql
D. mysql -u root -p baza > kopia.sql
63. Polecenie w języku SQL GRANT ALL PRIVILEGES ON klienci TO pracownik
A. nadaje uprawnienie grupie do tabeli
B. odbiera wszystkie uprawnienia do tabeli
C. skopiuje uprawnienia z grupy na użytkownika
D. nadaje wszystkie uprawnienia do tabeli użytkownikowi
64. Która z wymienionych funkcji sortowania wykorzystywana w języku PHP sortuje tablicę asocjacyjną według indeksów
A. sort()
B. rsort()
C. asort()
D. ksort()
65. W skrypcie PHP należy utworzyć cookie o nazwie które przyjmie wartość . Cookie ma być dostępne przez jedną godzinę od jego utworzenia. W tym celu należy w skrypcie PHP użyć funkcji:
A. cookie("owoce","jabłko",3600);
B. cookie("jabłko","owoce",3600);
C. setcookie("owoce","jabłko",time()+3600);
D. setcookie("jabłko","owoce",time()+3600);
66. Wskaż słowo kluczowe w języku C++ dodawane przed wbudowanym typem danych, które przesuwa zakres liczby wyłącznie nieujemne
A. long
B. const
C. short
D. unsigned
67. W językach programowania tylko zmienna jednego typu wbudowanego może przyjmować wyłącznie dwie wartości. Jest to typ
A. logiczny
B. znakowy
C. tablicowy
D. łańcuchowy
68. Instrukcja języka PHP tworząca obiekt dla zdefiniowanej w ramce klasy ma postać
A. pkt Punkt;
B. pkt = new Punkt();
C. pkt Punkt();
D. Punkt() pkt;
69. Wskaż wynik wykonania skryptu napisanego w języku PHP
A. A
B. B
C. C
D. D
70. Które ze stwierdzeń dotyczących języków programowania NIE jest prawdziwe
A. C++ jest językiem obiektowym
B. JavaScript jest językiem skryptowym
C. SQL jest językiem programowania strukturalnego
D. PHP jest językiem do tworzenia stron w czasie rzeczywistym
71. Jaka wartość zostanie wypisana na standardowym wyjściu dla zamieszczonego w ramce fragmentu programu napisanego w języku C++
A. 0
B. 2
C. 3
D. 32
72. Wskaż stwierdzenie, które nie jest prawdziwe dla następującej definicji funkcji w języku C++?
A. Funkcja zwraca wartość
B. Funkcja nie zwraca wartości
C. Funkcja posiada dwa parametry
D. Funkcja odwołuje się do parametrów przez referencję
73. Element zadeklarowany w języku C++ double *x; to
A. Parametr formalny typu rzeczywistego
B. Zmienna rzeczywista
C. Zmienna całkowita
D. Wskaźnik
74. Wskaż prawidłową kolejność tworzenia aplikacji
A. Specyfikacja wymagań, analiza wymagań klienta, tworzenie, wdrażanie,testy
B. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań tworzenie, testy, wdrażanie
C. Tworzenie, analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, wdrażanie, testy
D. Analiza wymagań klienta, specyfikacja wymagań, tworzenie, wdrażanie, testy
75. Jaką wartość zwróci funkcja zao zdefiniowana w języku C++, wywołana z aktualnym parametrem 3.55
A. 3
B. 4
C. 3.5
D. 4.05
76. Proces tłumaczenia kodu źródłowego pisanego przez programistę na zrozumiały dla komputera kod maszynowy to
A. debugowanie
B. uruchamianie
C. kompilowanie
D. implementowanie
77. Które ze stwierdzeń, w odniesieniu do zamieszczonej w ramce definicji funkcji, jest poprawne?
A. Pętla wykona się tylko raz
B. Funkcja posiada pętlę powtarzającą się 3 razy
C. Tekst będzie wczytywany do momentu podania liczby większej niż 3
D. Wczytanie tekstu zakończy się, gdy tekst będzie się składał przynajmniej z 3 znaków
78. Po wykonaniu zamieszczonego w ramce skryptu napisanego w języku JavaScript w przeglądarce zostanie wypisana wartość
A. 12,4
B. 12,5
C. 15,4
D. 15,5
79. Poprzez deklarację var x="true"; w języku JavieScript tworzy się zmienną typu
A. Logicznego
B. Liczbowego
C. String (ciąg znaków)
D. Nieokreślonego (undefined)
80. Platforma wspierająca programowanie w technologii .NET to
A. db2
B. eclipse
C. framework
D. middleware
81. Proces, w którym wykrywa się i usuwa błędy w kodzie źródłowym programów, to
A. Kompilowanie
B. Debugowanie
C. standaryzacja
D. Normalizacja
82. Aby ustawić tło na stronie www należy użyć polecenia
A. <background=""></background>
B. <body bgcolor=""></body>
C. <bgcolor=""></bgcolor>
D. <body background=""></body>
83. Parametr face znacznika <font> służy do określenia
A. barwy czcionki
B. nazwy czcionki
C. efektów czcionki
D. wielkości czcionki
84. Kodowanie w standardzie ISO-8859-2 stosowane jest w celu poprawnego wyświetlenia
A. symboli matematycznych
B. polskich liter, takich jak: ś, ć, ń, ó, ą
C. znaków specjalnych dla języka kodu strony
D. znaków zarezerwowanych dla języka opisu strony
85. Zamieszczony w ramce kod wyświetla tabelę składajacą się z
A. dwóch wierszy i dwóch kolumn
B. dwóch wierszy i jednej kolumny
C. jednego wiersza i dwóch kolumn
D. jednego wiersza i jednej kolumny
86. Kaskadowe arkusze stylów tworzy się w celu
A. ułatwienia użytkownikowi nawigacji
B. uzupełnienia strony internetowej o treści tekstowe
C. przyspieszenia wyświetlania grafiki na stronie internetowej
D. definiowania sposobu formatowania elementów strony internetowej
87. Które polecenie w CSS służy do załączenia zewnętrznego arkusza stylów?
A. open
B. import
C. require
D. include
88. Selektor CSS a:link {color:red} zawarty w kaskadowych arkuszach stylów definiuje
A. klasę
B. pseudoklasę
C. identyfikator
D. pseudoelement
89. Jak nazywa się edytor wspomagający tworzenie stron internetowych, którego sposób działania można w polskim tłumaczeniu określić jako: otrzymujesz to, co widzisz?
A. IDE
B. WYSIWYG
C. WEB STUDIO
D. VISUAL EDITOR
90. Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci
A. #2551212
B. #EE0C0C
C. #AB1A1D
D. #FF0C0C
91. CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich:
A. turkusowego, błękitnego, białego, różowego
B. turkusowego, purpurowego, białego, czarnego
C. czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego
D. turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego
92. Cechą formatu PNG jest
A. obsługa animacji
B. bezstratna kompresja
C. brak obsługi kanału alfa
D. reprezentacja grafiki wektorowej
93. Saturacja koloru nazywana jest inaczej
A. jasnością koloru
B. nasyceniem koloru
C. dopełnieniem koloru
D. przezroczystością koloru
94. Kanał alfa służy do zdefiniowania
A. jasności i kontrastu kolorów
B. przezroczystość obiektu graficznego
C. zaznaczonego fragmentu obiektu graficznego
D. podstawowych parametrów obiektu graficznego
95. Częstotliwość próbkowania ma wpływ na
A. jakość cyfrowego dzwięku
B. jakość analogowego dzwięku
C. amplitudę fali dźwiękowej utworu
D. skalę głośności zapisanego utworu
96. Wysokość dźwięku zależy od
A. siły wzbudzenia drgania
B. sposobu pobudzania drgania
C. czasu drgania źródła dzwięku
D. częstotliwości drgania fali akustycznej
97. Typ stało-znakowy w języku SQL to
A. char
B. text
C. time
D. bool
98. Operator arytmetyczny modulo w języku SQL to
A. /
B. ||
C. &
D. %
99. Polecenie w języku SQL ALTER TABLE USA... ma za zadanie
A. usunięcie tabeli USA
B. modyfikację tabeli USA
C. nadpisanie starej tabeli USA
D. utworzenie nowej tabeli USA
100. Kod: SELECT imie, pesel, wiek FROM dane WHERE wiek IN (18,30) spowoduje wybranie:
A. imion, nazwisk i numerów PESEL osób w wieku poniżej 18 lat
B. imion, numerów PESEL i wieku osób z przedziału od 18 do 30 lat
C. imion, numerów PESEL i wieku osób posiadających powyżej 30 lat
D. imion, numerów PESEL i wieku osób w wieku równym 18 lub 30 lat
101. Aby policzyć wszystkie wiersze tabeli Koty należy użyć polecenia:
A. SELECT COUNT(*) FROM Koty
B. SELECT ROWNUM() FROM Koty
C. SELECT COUNT(Koty) AS ROWNUM
D. SELECT COUNT(ROWNUM) FROM Koty
102. Aby podczas tworzenia tabeli utworzyć klucz obcy na wielu kolumnach, należy użyć polecenia
A. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN KEY REFERENCES osoby (nazwisko, imie)
B. CONSTRAINT(nazwisko,imie) FOREIGN REFERENCES KEY osoby (nazwisko, imie)
C. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
D. CONSTRAINT fk_osoba_uczen FOREIGN KEY ON (nazwisko, imie) REFERENCES osoby (nazwisko,imie)
103. W algebrze relacji operacja selekcji polega na
A. wyelminowaniu pustych wierszy
B. wybraniu krotek spełniających określone warunki
C. wybraniu krotek niezawierających wartości NULL
D. wyelminowaniu krotek z powtarzającymi się polami
104. Relacja w bazach danych jest
A. logicznym połączeniem tabel
B. kluczem głównym w relacji tabel
C. algebraicznym połączeniem tabel
D. połączeniem dwóch pól jednej tabeli
105. Wskaż poprawną kolejność etapów projektowania relacyjnej bazy danych
A. Selekcja, Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych
B. Określenie relacji, Określenie kluczy podstawowych tabel, Selekcja, Określenie zbioru danych
C. Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie relacji
D. Określenie zbioru danych, Selekcja, Określenie kluczy podstawowych tabel, Określenie relacji
106. Formularze do obsługi baz danych tworzy się w celu
A. raportowania danych
B. wyszukiwania wierszy spełniających dane kryteria
C. wprowadzenia powiązań w relacyjnych bazach danych
D. wygodniejszego wprowadzania, edytowania i usuwania danych
107. Integralność referencyjna w modelu relacyjnych baz danych oznacza, że
A. wartość klucza głównego oraz klucza obcego nie jest pusta
B. klucz główny lub klucz obcy nie zawierają wartości NULL
C. każdemu kluczowi głównemu odpowiada dokładnie jeden klucz obcy w tabeli lub tabelach powiązanych
D. wartość klucza obcego w danej tabeli musi być albo równa wartości klucza głównego w tabeli z nia powiązanej albo równa wartości NULL
108. Deklaracja w języku JavaScript: var x=true; powoduje, że zmienna x jest typu
A. logicznego
B. liczbowego
C. ciąg znaków
D. wyliczeniowego
109. Obiekt typu array w języku Javascript służy do przechowywania
A. wielu wartości lub funkcji
B. wielu wartości dowolnego typu
C. wielu wartości wyłącznie liczbowych
D. wielu wartości wyłącznie tekstowych
110. Ukrywanie pewnych pól lub metod obiektów danej klasy tak, aby były one dostępne tylko metodom wewnętrznym tej klasy lub funkcjom zaprzyjaźnionym, to
A. polimorfizm
B. hermetyzacja
C. konkatenacja
D. dziedziczenie
111. Odwoływanie funkcji do samej siebie to
A. iteracja
B. rekurencja
C. hermetyzacja
D. dziedziczenie
112. W języku PHP zmienna $_GET jest zmienną
A. predefiniowaną, używaną do przekazywania danych do skryptów PHP poprzez adres strony
B. predefiniowaną, używaną do gromadzenia wartości formularza po nagłówkach zlecenia HTTP (danych z formularza nie można zobaczyć w adresie)
C. zdefiniowaną przez twórcę strony, służącą do przekazywania danych z formularza przez adres strony
D. zwykłą, zdefiniowaną przez twórcę strony
113. W języku PHP w instrukcji switch musi występować
A. instrukcja default
B. konstrukcja switch(wyrażenie)
C. przynajmniej dwie instrukcje case
D. instrukcja break po każdej instrukcji case
114. Konstruktor w języku PHP jest metodą o nazwie
A. _new
B. _open
C. _create
D. _construct
115. Debugger to program służący do
A. badania właściwości programu
B. sprawdzania szybkości programu
C. wyszukiwania błędów w kodzie programu
D. zoptymalizowanie pamięci używanej przez aplikację
116. Kod zamieszczony w ramce spowoduje wypisanie liczb
A. 2 4 6 8
B. 1 3 5 7 9
C. 2 4 6 8 10
D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
117. Który kod jest alternatywny do kodu zamieszczonego w ramce?
A. A
B. B
C. C
D. D
118. Zamieszczony w ramce fragment skryptu w języku JavaScript
A. przypisze zmienniej s zmienną t
B. wyświetli długość napisu ze zmiennej t
C. przypisze zmiennej s długość napisu ze zmiennej t
D. przypisze zmiennej s fragment napisu ze zmiennej t, o określonej przez zmienną length długości
119. Zamieszczony w ramce fragment kodu w JavaScript wypisze
A. "ze"
B. "wo"
C. "owodzeni"
D. "wodzenia"
120. Który fragment kodu JavaScript zwróci wartość true?
A. "a" > "b"
B. "ab" > "c"
C. "abc" > "def"
D. "def" > "abc"
121. W kodzie PHP znak "//" oznacza
A. początek skryptu
B. operator alernatywy
C. operator dzielenia całkowitego
D. początek komentarza jednoliniowego
122. Zapisując hasło użytkownika serwisu WWW (np. bankowości internetowej), w celu jego zabezpieczenia przed odtajnieniem, zwykle używa się funkcji
A. klucza
B. cyklometrycznych
C. abstrakcyjnych
D. mieszających
123. W celu określenia wysokości obrazka wyświetlonego na stronie WWW należy wykorzystać właściwość CSS o nazwie
A. width
B. padding
C. height
D. margin
124. Aby ustawić czcionkę Verdana w kodzie CSS, należy wykorzystać właściwość
A. font-family: Verdana;
B. font-style: Verdana;
C. font-name: Verdana;
D. font-weight: Verdana;
125. Funkcja zapisana językiem PHP służy do
A. połączenia z bazą danych
B. ustawienia hasła do bazy danych
C. zabezpieczenia bazy danych
D. pobrania danych z bazy danych
126. Kwerenda pozwalająca na wprowadzenie zmian w wielu rekordach lub przeniesienie wielu rekordów przy użyciu pojedynczej operacji, nosi nazwę kwerendy
A. krzyżowej
B. funkcjonalnej
C. wybierającej
D. parametrycznej
127. Wskaż rezultat działania fragmentu kodu JavaScript
A. Usunięcie akapitu ze strony
B. Dodanie akapitu na koniec strony
C. Wyświetlenie okna dialogowego z napisem akapit
D. Dodanie akapitu na początku strony
128. Fizyczny model replikacji bazy danych przedstawiony na rysunku jest modelem
A. rozproszonym
B. centralnego subskrybenta
C. równorzędnym
D. centralnego wydawcy
129. Za pomocą którego protokołu należy wysłać pliki na serwer WWW?
A. DHCP
B. FTP
C. POP3
D. DNS
130. Wynikiem działania zamieszczonej pętli zapisanej językiem PHP jest wypisanie kolejnych liczb
A. od 10 do 1
B. od 1 do 10
C. od 10 do 2
D. od 2 do 10
131. Które z poleceń naprawi uszkodzoną tabelę w języku SQL?
A. REGENERATE TABLE tbl_name
B. REPAIR TABLE tblname
C. OPTIMIZE TABLE tbl_name
D. ANALYZE TABLE tbl_name
132. Który z wymienionych formatów plików graficznych obsługuje przezroczystość?
A. JPG
B. PNG
C. NEF
D. BMP
133. Który zapis stylu CSS ustawi tło bloku na kolor niebieski?
A. div {shadow: blue;}
B. div {border-color: blue;}
C. div {color: blue;}
D. div {background-color: blue;}
134. Domyślna nazwa pliku konfiguracyjnego serwera Apache to
A. .configuration
B. configuration.php
C. htaccess.cnf
D. .htaccess
135. Organizacja zajmująca się ustalaniem standardu dla języka HTML nosi nazwę
A. W3C
B. ISO
C. NASK
D. WYSIWYG
136. Który z wymienionych systemów nie jest systemem CMS?
A. Joomla
B. Adobe Flash
C. WordPress
D. Drupal
137. Która ze zdefiniowanych funkcji w języku PHP jako wynik zwraca połowę kwadratu wartości przekazanej?
A. function licz($a) { echo $a*$a/2; }
B. function licz($a) { return $a/2; }
C. function licz($a) { return $a*$a/2; }
D. function licz($a) { echo $a/2; }
138. W strukturalnych językach programowania w celu przechowania informacji o 50 uczniach (ich imionach, nazwiskach, średniej ocen) należy użyć
A. tablicy 50 elementów o składowych strukturalnych
B. struktury 50 elementów o składowych typu tablicowego
C. tablicy 50 elementów o składowych łańcuchowych
D. klasy 50 elementów typu tablicowego
139. Aby zobaczyć wyniki działania skryptu napisanego w języku PHP, będącego elementem strony WWW, musi być on
A. zinterpretowany po stronie serwera
B. skompilowany po stronie klienta
C. skompilowany po stronie serwera
D. zinterpretowany po stronie klienta
140. Projektowanie logicznego układu witryny polega na
A. rozmieszczeniu elementów w konkretnych miejscach witryny
B. opracowaniu zestawu grafik dla witryny
C. zdefiniowaniu treści witryny
D. ustaleniu adresów URL dla podstron witryny
141. Prosta animacja może być zapisana w formacie
A. PSD
B. BMP
C. GIF
D. TIFF
142. Która z instrukcji umożliwia wysłanie tekstu do przeglądarki?
A. echo
B. exit
C. break
D. type
143. Aby stworzyć tabelę w bazie danych, należy zastosować polecenie SQL
A. ADD TABLE
B. NEW TABLE
C. PLUS TABLE
D. CREATE TABLE
144. Zdarzenie JavaScript, będące reakcją na pojedynczo kliknięty dowolny element strony, nosi nazwę
A. onClick
B. onDblClick
C. onLoad
D. onKeyDown
145. W skład typowego frameworka wchodzą
A. zarządzanie komunikacją z bazą danych, mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji
B. domena i obsługa błędów
C. obsługa formularzy i wbudowany serwer
D. mechanizm uruchamiania i przetwarzania akcji, oraz certyfikat http
146. W celu stworzenia relacji wiele do wielu łączącej tabele A i B wystarczy, że
A. tabela A będzie zawierała te same pola co tabela B
B. wiele rekordów z tabeli A zduplikuje się w tabeli B
C. zdefiniuje się trzecią tabelę z kluczami obcymi do tabel A i B
D. tabelę A połączy się z tabelą B poprzez zdefiniowanie kluczy obcych
147. W celu zapewnienia spójności danych w bazie programu Microsoft Access należy skorzystać
A. z więzów integralności
B. z kwerendy aktualizującej
C. z defragmentacji bazy
D. z archiwizacji bazy
148. W załączonym fragmencie kodu CSS kolor jest zapisany w postaci
A. HSL
B. dziesiętnej
C. CMYK
D. szesnastkowej
149. W języku skryptowym JavaScript zmienne mogą być deklarowane
A. w momencie pierwszego użycia zmiennej
B. tylko na początku skryptu
C. tylko jeśli podamy typ zmiennej i jej nazwę
D. zawsze z poprzedzającym nazwę znakiem $
150. W językach programowania zmienna typu integer służy do przechowywania
A. znaku
B. liczby całkowitej
C. liczby rzeczywistej
D. wartości logicznej
151. Jeśli rozmiar pliku graficznego jest zbyt duży do publikacji w Internecie, należy
A. dodać kanał alfa
B. zmniejszyć jego rozdzielczość
C. zwiększyć jego głębię kolorów
D. zapisać w formacie BMP
152. Które z poleceń umożliwia dodanie kolumny zadaniekompletne do tabeli zadania?
A. ALTER TABLE zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
B. ADD COLUMN zadaniekompletne WITH zadania
C. CREATEINDEX zadania ADD COLUMN zadaniekompletne int
D. INSERT INTO zadania VALUES zadaniakompletne
153. W bazie danych, w celu uporządkowania listy uczniów według roku urodzenia, należy użyć polecenia
A. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie group by rok_urodzenia
B. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by rok_urodzenia
C. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie order by nazwisko
D. SELECT imie,nazwisko,klasa from uczniowie where rok_urodzenia = 1994
154. Wskaż dwa sposoby zabezpieczenia bazy danych Microsoft Access
A. Ustalanie hasła do otwarcia bazy danych oraz zabezpieczeń na poziomie użytkownika
B. Zaszyfrowanie pliku bazy danych oraz SMSy z kodem autoryzującym
C. Funkcje anonimowe oraz ustalenie hasła otwarcia bazy danych
D. Ustalenie zabezpieczeń na poziomie użytkownika oraz sesji
155. W zamieszczonym przykładzie pseudoklasa hover sprawi, że styl pogrubiony będzie przypisany
A. odnośnikowi, w momencie kiedy najechał na niego kursor myszy
B. wszystkim odnośnikom nieodwiedzonym
C. każdemu odnośnikowi niezależnie od aktualnego stanu
D. wszystkim odnośnikom odwiedzonym
156. Certyfikat SSL jest stosowany do
A. zapisania danych o sesjach tworzonych w witrynie
B. zidentyfikowania właściciela domeny
C. deszyfracji transmitowanych danych
D. blokowania szkodliwego oprogramowania w witrynie
157. W języku SQL przywilej SELECT polecenia GRANT pozwala użytkownikowi baz danych na
A. odczyt danych z tabeli
B. tworzenie tabeli
C. usunięcie danych z tabeli
D. modyfikowanie danych w tabeli
158. W języku HTML atrybut alt znacznika img jest wykorzystywany w celu zdefiniowania
A. ścieżki i nazwy pliku źródłowego grafiki
B. tekstu, który będzie wyświetlony, jeśli nie może być wyświetlona grafika
C. podpisu, który zostanie wyświetlony pod grafiką
D. atrybutów grafiki, takich jak rozmiar, obramowanie, wyrównanie
159. Warunek zapisany językiem PHP wypisze liczbę, gdy
A. jest ona parzysta
B. jest ona liczbą pierwszą
C. wynik dzielenia liczby przez 2 jest równy 0
D. jest ona dodatnia
160. Analizując przedstawiony kod zapisany w języku HTML, można stwierdzić, że w przeglądarce
A. zostanie ustawiony dolny margines dla bloku B
B. blok B będzie oddalony od bloku A o 20 px
C. blok A będzie przesunięty w lewo o 20 px
D. bloki A i B będą nachodzić na siebie.
161. Baza danych zawiera tabelę o nazwie pracownicy o polach: nazwisko, imie, pensja, wiek. Jak wygląda składnia polecenia wyznaczającego średnią pensję pracowników?
A. select AVG (nazwisko) into pensja
B. select VAR (pracownicy) into pensja
C. select AVG (pensja) from pracownicy
D. select VAR (pensja) from nazwisko
162. Do reprezentacji liczb zmiennoprzecinkowych w języku C stosowany jest typ
A. int
B. bool
C. char
D. double
163. Polecenie SQL o treści: UPDATE artykuly SET cena = cena * 0.7 WHERE kod = 2; oznacza
A. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena o 30% dla wszystkich artykułów
B. w tabeli artykuly obniża wartość każdego pola cena dla którego pole kod jest równe 2
C. wprowadzenie w tabeli artykuly nowych pól cena i kod
D. wprowadzenie w tabeli artykuly pola o nazwie cena ze znacznikiem kod
164. Do edycji grafiki wektorowej stosuje się program
A. Paint
B. Audacity
C. Wordpad
D. Corel Draw
165. W programowaniu obiektowym mechanizm współdzielenia pól i metod klasy w taki sposób, że klasa pochodna zawiera metody zdefiniowane w klasie bazowej nazywa się
A. hermetyzacją
B. wirtualizacją
C. polimorfizmem
D. dziedziczeniem
166. Który z wymienionych znaczników języka HTML nie jest stosowany w celu formatowania tekstu?
A. <em>
B. <sub>
C. <div>
D. <strong>
167. Aby zdefiniować w języku HTML listę nienumerowaną, należy użyć znacznika
A. <dd>
B. <dt>
C. <ol>
D. <ul>
168. W języku CSS właściwość font-size przyjmuje, według słów kluczowych, wartości
A. tylko big i small
B. wyłączenie small, medium, large
C. jedynie small, smaller,large, larger
D. ze zbioru xx-small, x-small, medium, large, x-large, xx-large
169. W języku CSS, w celu zdefiniowania wewnętrznego górnego marginesu, czyli odstepu między elementem a otaczającym go obramowaniem, należy użyć polecenia
A. padding-top
B. outline-top
C. border-top
D. local-top
170. Funkcja edytor WYSIWYG Adobe Dreamweaver służy do
A. wyświetlania interaktywnego drzewa struktury HTML dla zawartości statycznej i dynamicznej
B. definiowania kaskadowych arkuszy stylów dołączonych do witryny
C. formatowanie tekstu przy pomocy dostępnych znaczników
D. tworzenia szablonu strony internetowej
171. Aby witryna internetowa prawidłowo skalowała się w urządzeniach mobilnych, należy wielkość czcionki zdefiniować
A. w pikselach
B. w procentach
C. w milimetrach
D. tylko znacznikami big i small
172. Znacznik meta języka HTML należy umieścić
A. pomiędzy znacznikami body
B. w części nagłówkowej witryny internetowej
C. pomiędzy znacznikami paragrafu
D. w stopce witryny internetowej
173. Prawidłowy, zgodny ze standardem języka XHTML, zapis samozamykającego się znacznika odpowiadającego za łamanie linii ma postać
A. </ br>
B. <br />
C. </br/>
D. <br> </br>
174. Najprostszą i najmniej pracochłonną metodą przetestowania działania witryny internetowej w wielu przeglądarkach i ich różnych wersjach jest
A. skorzystanie z walidatora języka HTML
B. skorzystanie z emulatora przeglądarek internetowych np. Browser Sandbox
C. zainstalowanie na kilku komputerach różnych przeglądarek i testowanie witryny
D. testowanie witryny w programie Internet Explorer, zakładając kompatybilność innych przeglądarek
175. Aby przenieść witrynę na serwer, można skorzystać z oprogramowania
A. Bugzilla
B. Go!Zilla
C. FileZilla
D. CloneZilla
176. Kolor zapisany kodem RGB, o wartości rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał wartość:
A. #008010
B. #ff0f10
C. #ff8010
D. #ff8011
177. Plik graficzny należy zapisać w formacie GIF, jeżeli
A. jest to grafika wektorowa
B. jest to obraz stereoskopowy
C. jest potrzeba zapisu obrazu bez kompresji
D. jest potrzeba zapisu obrazu lub animacji
178. Aby dopasować dźwięk do danego poziomu głośności, należy użyć efektu
A. wyciszenia
B. normalizacji
C. podbicia basów
D. usuwania szumów
179. Instrukcja DROP języka SQL ma za zadanie
A. usunąć istniejący obiekt
B. zmienić parametry obiektu
C. zaktualizować dane obiektu
D. dodać nowy obiekt
180. Baza danych zawiera tabelę uczniowie z polami: imie, nazwisko, klasa. Aby odnaleźć imiona i nazwiska tych uczniów, których nazwiska rozpoczynają się literą M, należy zastosować polecenie SQL
A. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko IN "M%";
B. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie WHERE nazwisko LIKE "M%";
C. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko = "M%";
D. SELECT nazwisko, imie FROM uczniowie ORDER BY nazwisko IN "M%";
181. Baza danych zawiera tabele z polami: . Aby wyświetlić wszystkie nazwy artykułów wyłącznie typu pralka, dla których cena jest z przedziału 1000 PLN i 1500 PLN, należy zastosować polecenie
A. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena FROM 1000 TO 1500;
B. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 OR 1500;
C. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" OR cena BETWEEN 1000 AND 1500;
D. SELECT nazwa FROM artykuly WHERE typ="pralka" AND cena BETWEEN 1000 AND 1500;
182. Wartość pola tabeli pełniącego rolę klucza podstawowego
A. musi być unikalna
B. jest zawsze typu numerycznego
C. służy do szyfrowania zawartości tabeli
D. może przyjmować wartość pustą (NULL)
183. Aby utworzyć relację jeden do wielu, w tabeli po stronie , należy zdefiniować
A. klucz obcy wskazujący na klucz obcy tabeli po stronie
B. klucz sztuczny odnoszący się do kluczy podstawowych obu tabel
C. klucz obcy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie
D. klucz podstawowy wskazujący na klucz podstawowy tabeli po stronie
184. Narzędziem służącym do grupowania i prezentowania informacji z wielu rekordów w celu ich drukowania lub rozpowszechniania jest
A. raport
B. kwerenda
C. formularz
D. makropolecenie
185. Aby uprościć wprowadzenie i edytowanie danych w tabeli, należy zdefiniować
A. kwerendę SELECT
B. formularz
C. raport
D. filtr
186. Baza danych 6-letniej szkoły podstawowej zawiera tabelę z polami: . Wszyscy uczniowie klas 1-5 zdali do następnej klasy. Aby zwiększyć wartość w polu klasa o 1 należy użyć polecenia
A. SELECT szkola FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa >=1 AND klasa <=5;
B. SELECT nazwisko, imie FROM klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa <5;
C. UPDATE szkola SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>=1 AND klasa <=5;
D. UPDATE nazwisko, imie SET klasa=klasa+1 WHERE klasa>1 OR klasa<5;
187. Uprawnienia obiektowe, nadawane użytkownikom serwera bazy danych, mogą pozwalać lub zabraniać
A. dziedziczyć uprawnienia
B. modyfikować role i konta użytkowników
C. wykonywać instrukcje, takie jak tworzenie kopii zapasowej
D. wykonywać operacje na bazie, takie jak wstawanie lub modyfikowanie danych
188. Przed wykonaniem kopii bezpieczeństwa bazy danych, tak aby kopia ta była poprawna i możliwa do późniejszego odtworzenia, należy sprawdzić
A. możliwość udostępnienia bazy danych
B. prawa dostępu do serwera bazy danych
C. poprawność składni zapytań
D. spójność bazy danych
189. W MS SQL Server polecenie RESTORE DATABASE służy do
A. odtworzenia bazy danych z kopii bezpieczeństwa
B. odświeżenia bazy danych z kontrolą więzów integralności
C. przebudowania bazy danych w oparciu o buforowane dane
D. usunięcia bazy danych z serwera centralnego subskrybenta
190. W języku PHP zmienna typu float przyjmuje wartości
A. logiczne
B. nieliczbowe
C. tylko całkowite
D. zmiennoprzecinkowe
191. Dany jest fragment kodu PHP z zdeklarowaną zmienną typu tablicowego. W wyniku wykonania kodu zostanie wpisane imię
A. Anna
B. Tomasz
C. Krzysztof
D. Aleksandra
192. Przedstawiony kod języka PHP
A. jest błędny, nieznany operator =>
B. definiuje tablicę z trzema wartościami
C. definiuje tablicę z sześcioma wartościami
D. jest błędny, indeksami tablicy mogą być tylko liczby całkowite
193. W języku JavaScript poprawnie nadana zmienna to
A. #imie
B. imie2
C. imię2
D. imię%
194. Zakładając, że zmienne: a, b, c przechowują wartości numeryczne, wynikiem działania warunku będzie wypisanie liczby
A. najmniejszej
B. największej
C. nieparzystej
D. parzystej
195. Fragment kodu języku PHP ma następującą postać. Wynikiem działania pętli będzie wypisanie liczb:
A. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
B. 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19
C. 0,4,8,12,16,20
D. 0,4,8,12,16
196. Zadaniem funkcji zapisanej w języku PHP jest
A. Wypisanie liczby parzystej
B. Wypisanie liczby nieparzystej
C. Zwrócenie wartości 1, gdy liczba jest parzysta
D. Zwrócenie wartości 0, gdy liczba jest parzysta
197. Wykonanie kodu JavaScript w przeglądarce wymaga
A. debugowania
B. kompilowania
C. interpretowania
D. zamiany na kod maszynowy
198. Kod strony WWW napisanej w języku PHP
A. jest wykonywany po stronie klienta
B. jest wykonywany po stronie serwera
C. może być uruchomiony bez obsługi serwera WWW
D. jest przetwarzany na tych samych zasadach co JavaScript
199. Zakładając, że zmienna tablicowa $tab jest wypełniona liczbami naturalnymi, wynikiem programu będzie wypisanie
A. największego elementu tablicy
B. najmniejszego elementu tablicy
C. elementu tablicy, który jest równy wartości $tab[0]
D. tych elementów, które są większe od zmiennej $liczba
200. Fragment kodu w języku JavaScript realizujący dodawanie dwóch liczb ma następującą postać. Aby dodawanie wykonane było po kliknięciu przycisku o nazwie , należy w wykropkowane miejsce wstawić
A. <button onselect="return dodaj()">dodaj</button>
B. <button onselect="return dodaj()">oblicz</button>
C. <button onclick="return oblicz()">dodaj</button>
D. <button onclick="return dodaj()">dodaj</button>
201. Komentarz w języku JavaScript rozpoczyna się od znaku lub znaków
A. <!--
B. <?
C. //
D. #
202. Polecenie pg_connect języka PHP służy do połączenia z bazą
A. mySQL
B. MS SQL
C. PostgreSQL
D. MS ACCESS
203. Aby zamieścić aplikację PHP w internecie, należy jej pliki źródłowe skopiować na serwer za pomocą protokołu
A. FTP
B. HTTP
C. SMTP
D. NNTP
204. Personalizowanie wyglądu strony dla danego użytkownika i jego identyfikacja w serwisie są możliwe dzięki mechanizmowi
A. obiektów DOM
B. łączenia z bazą
C. formularzy
D. cookie
205. Automatyczna weryfikacja właściciela strony udostępnianej przez protokół HTTPS jest możliwa dzięki
A. danym kontaktowym na stronie
B. kluczom prywatnym
C. certyfikatowi SSL
D. danym whois
206. Do grupowania obszarów na poziomie bloków, które będą formatowane za pośrednictwem znaczników, należy użyć
A. <p>
B. <div>
C. <span>
D. <param>
207. Znacznik <i> języka HTML służy do
A. umieszczenia obrazka
B. zdefiniowania formularza
C. zmiany kroju pisma na pochylony
D. zdefiniowania nagłówka w tekście
208. Poniżej przedstawiono fragment kodu języka HTML. Jest on definicją listy:
A. A
B. B
C. C
D. D
209. Kod języka CSS można umieścić wewnątrz kodu HTML, posługując się znacznikiem
A. <head>
B. <style>
C. <meta>
D. <body>
210. Chcąc zdefiniować formatowanie tabeli w języku CSS w taki sposób, aby wiersz, który jest aktualnie wskazywany kursorem myszy, został wyróżniony np. innym kolorem, należy zastosować
A. pseudoklasę :visited
B. pseudoklasę :hover
C. pseudoelement :first-line
D. nowy selektor klasy dla wiersza tabeli
211. Aby uzyskać efekt rozstrzelenia liter w selektorze CSS, należy użyć właściwości
A. letter-transform
B. text-decoration
C. letter-spacing
D. text-space
212. Blok deklaracji postaci background-attachment: scroll powoduje, że
A. grafika tła będzie powtarzana (kafelki)
B. tło strony będzie przewijane razem z tekstem
C. tło strony będzie stałe, a tekst będzie się przewijał
D. grafika tła będzie wyświetlona w prawym górnym rogu strony
213. Ikona, która wyświetlona jest przed adresem, w polu adresowym przeglądarki internetowej lub przy tytule otwartej karty przeglądarki nosi nazwę
A. iConji
B. favicon
C. webicon
D. emoticon
214. Aby poprawnie zdefiniować hierarchiczną strukturę tekstu witryny internetowej, należy zastosować
A. znacznik <div>
B. znaczniki <frame> i <table>
C. znacznik <p> z formatowaniem
D. znaczniki <h1>, <h2> oraz <p>
215. Która z reguł walidacji strony internetowej jest błędna?
A. Jeżeli w instrukcji używa się kilku atrybutów, ich kolejność powinna być zgodna z alfabetem, np. <img alt="...." src="...." />
B. Wyłączanie znaczników musi następować w odwrotnej kolejności, niż były one włączane, np. <p>....<big>...</big></p>
C. Znaczniki, oprócz samozamykających się, działają do momentu ich wyłączenia znakiem "/", np. <p>...</p>
D. W znacznikach nie są rozróżniane wielkie i małe litery, np. <p> i <P> to ten sam znacznik
216. Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi
A. rgb(f,0,e0)
B. rgb(ff,0,e0)
C. rgb(255,0,128)
D. rgb(255,0,224)
217. Formatem zapisu rastrowych plików graficznych z kompresją bezstratną jest
A. JNG
B. PNG
C. CDR
D. SVG
218. Podczas obróbki grafiki rastrowej w programie z obsługą kanałów dodanie kanału alfa oznacza
A. dodanie warstwy z przezroczystością
B. określenie poprawnego balansu bieli
C. zwiększenie głębi ostrości obrazu
D. wyostrzenie krawędzi obrazu
219. Aby pozbyć się nienaturalnego odwzorowania ukośnych krawędzi linii w grafice rastrowej, czyli tak zwanego schodkowania, należy zastosować filtr
A. szumu
B. gradientu
C. pikselizacji
D. antyaliasingu
220. Formatem bezstratnej kompresji dźwięku jest
A. MP3
B. AAC
C. WWA
D. FLAC
221. W języku SQL polecenie INSERT INTO
A. dodaje tabelę
B. dodaje pola do tabeli
C. wprowadza dane do tabeli
D. aktualizuje rekordy określoną wartością
222. W języku SQL klauzula DISTINCT instrukcji SELECT sprawi, że zwrócone dane
A. zostaną posortowane
B. nie będą zawierały powtórzeń
C. będą spełniały określony warunek
D. będą pogrupowane według określonego pola
223. Zdefiniowano bazę danych z tabelą sklepy o polach: nazwa, ulica, miasto, branza. Aby wyszukać wszystkie nazwy sklepów spożywczych zlokalizowanych wyłącznie we Wrocławiu, należy posłużyć się kwerendą:
A. SELECT sklepy FROM nazwa WHERE branza="spożywczy" BETWEEN miasto="Wrocław";
B. SELECT sklepy FROM branza="spożywczy" WHERE miasto="Wrocław";
C. SELECT nazwa FROM sklepy WHERE branza="spozywczy" OR miasto="Wrocław";
D. SELECT nazwa FROM sklepy WHERE branza="spozywczy" AND miasto="Wrocław";
224. Zdefiniowano bazę danych z tabelą podzespoły o polach: model, producent, typ, cena. Aby wyświetlić wszystkie modele pamięci RAM firmy Kingston w kolejności od najtańszej do najdroższej, należy posłużyć się kwerendą:
A. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena ASC;
B. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" AND producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
C. SELECT model FROM podzespoly WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY cena DESC;
D. SELECT model FROM producent WHERE typ="RAM" OR producent="Kingston" ORDER BY podzespoly ASC;
225. W celu przyspieszenia operacji na bazie danych należy do pól często wyszukiwanych lub sortowanych
A. utworzyć indeks
B. dodać klucz obcy
C. dodać więzy integralności
D. stworzyć osobną tabelę przechowującą tylko te pola
226. Jednoznacznym identyfikatorem rekordu w bazie danych jest pole
A. klucza podstawowego
B. klucza obcego
C. numeryczne
D. relacji
227. Zdefiniowano bazę danych z tabelą mieszkancy o polach: nazwisko, imie, miasto. Następnie stworzono następujące zapytanie do bazy: SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" UNION ALL SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Kraków"; Wskaż zapytanie, które zwróci identyczne dane:
A. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy AS "Poznań" OR "Kraków";
B. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto HAVING "Poznań" OR "Kraków";
C. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto="Poznań" OR miasto="Kraków";
D. SELECT nazwisko, imie FROM mieszkancy WHERE miasto BETWEEN "Poznań" OR "Kraków";
228. W bazie danych sklepu istnieje tabela artykuly zawierająca pole o nazwie nowy. Aby to pole wypełnić wartościami TRUE dla każdego rekordu, należy zastosować kwerendę
A. UPDATE artykuly SET nowy=TRUE;
B. INSERT INTO artykuly VALUE nowy=TRUE;
C. UPDATE nowy FROM artykuly VALUE TRUE;
D. INSERT INTO nowy FROM artykuly SET TRUE;
229. W MS SQL Server predefiniowana rola o nazwie dbcreator pozwala użytkownikowi na
A. zarządzanie plikami na dysku
B. zarządzanie bezpieczeństwem systemu
C. tworzenie, modyfikowanie, usuwanie i odzyskiwanie bazy danych
D. wykonywanie każdej operacji na serwerze i posiadanie prawa własności każdej bazy
230. Aby odebrać prawa dostępu do serwera MySQL, należy posłużyć się instrukcją
A. USAGE
B. GRANT
C. DELETE
D. REVOKE
231. Za pomocą polecenia BACKUP LOG w MS SQL Server można
A. wykonać pełną kopię bezpieczeństwa
B. zalogować sie do kopii bezpieczeństwa
C. wykonać kopię bezpieczeństwa dziennika transakcyjnego
D. przeczytać komunikaty wygenerowane podczas tworzenia kopii
232. Polecenie DBCC CHECKDB("sklepAGD", Repair_fast) w MS SQL Server
A. sprawdzi spójność określonej tabeli
B. sprawdzi spójność bazy danych i naprawi uszkodzone indeksy
C. sprawdzi spójność bazy danych i wykona kopię bezpieczeństwa
D. sprawdzi spójność określonej tabeli i naprawi uszkodzone rekordy
233. Aby naprawić bazę danych w MySQL, należy użyć polecenia
A. FIX
B. REPAIR
C. UPDATE
D. CHANGE
234. Aby zdefiniować łamanie linii tekstu, np. w zmiennej napisowej, należy posłużyć się znakiem
A. slash
B. b
C. n
D. t
235. Dana jest tablica n-elementowa o nazwie t[n]. Zadaniem algorytmu zapisanego w postaci listy kroków jest wypisania sumy
A. n-elementów tablicy
B. co drugiego elementu tablicy
C. sumy wszystkich elementów tablicy
D. sumy tych elementów tablicy, których wartości są nieparzyste
236. Interpreter PHP wygeneruje błąd i nie wykona kodu, jeżeli programista:
A. będzie pisał kod bez wcięć
B. nie postawi średnika po wyrażeniu w instrukcji if, jeśli po nim nastąpiła sekcja else
C. będzie deklarował zmienne wewnątrz warunku
D. pobierze wartość z formularza, w którym pole input nie było wypełnione
237. Dana jest tablica o nazwie tab wypełniona liczbami całkowitymi różnymi od zera. Przedstawiony kod zapisany w języku PHP ma za zadanie:
A. obliczyć iloczyn wszystkich liczb w tablicy
B. obliczyć wartość bezwzględną elementów tablicy
C. zamienić wszystkie elementy tablicy na liczby z przeciwnym znakiem
D. zamienić elementy tablicy na wartości przechowywane w zmiennej liczba
238. Warunek zapisany w JavaScript jest prawdziwy, gdy zmienna x przechowuje
A. pusty napis
B. wartość nie liczbową
C. dowolną całkowitą wartość liczbową
D. dowolną dodatnią wartość liczbową
239. Przedstawiona funkcja zapisana kodem JavaScript ma za zadanie:
A. zwrócić wynik potęgowania a^n
B. wpisać kolejne liczby od a do n
C. wpisać wyniki mnożenia a przez n
D. zwrócić iloczyn kolejnych liczb od 1 do a
240. Program debugger służy do:
A. interpretacji kodu w wirtualnej maszynie Java
B. analizy wykonywanego programu w celu lokalizacji błędów
C. analizy kodu źródłowego w celu odnalezienia błędów składniowych
D. tłumaczenia kodu zapisanego językiem wyższego poziomu na język maszynowy
241. Funkcja phpinfo() pozwala na:
A. debugowanie kodu PHP
B. zainicjowanie kodu w języku PHP
C. sprawdzanie wartości zmiennych użytych w kodzie PHP
D. uzyskanie informacji o środowisku pracy serwera obsługującego PHP
242. Którego języka należy użyć, aby zapisać skrypt wykonywany po stronie klienta w przegladarce internetowej?
A. Perl
B. PHP
C. Python
D. JavaScript
243. W języku PHP pobrano z bazy danych wyniki działania kwerendy za pomocą polecenia mysql_query(). Aby otrzymać ze zwróconej kwerendy wierszy danych, należy zastosować polecenie:
A. mysql_field_len()
B. mysql_list_fields()
C. mysql_fetch_row()
D. mysql_fetch_lengths()
244. Błędy interpretacji kodu PHP są zapisane:
A. w logu pod warunkiem ustawienia odpowiedniego parametru w pliku php.ini
B. w podglądzie zdarzeń systemu Windows
C. w oknie edytora, w którym powstaje kod PHP
D. nigdzie, są ignorowanie przez przeglądarkę oraz interpreter kodu PHP
245. Do uruchomienia systemu CMS Joomla! wymagane jest środowisko:
A. PHP i MySQL
B. Apache i PHP
C. Apache, PHP i MySQL
D. IIS, PERL i MySQL
246. W języku HTML, aby uzyskać następujący efekt pogrubienia, pochylenia lub zapisania w górnym indeksie należy zapisać kod:
A. <i>pogrubiony <b>pochylony lub w </i><sup>górnym indeksie</sup>
B. <i>pogrubiony </i><b>pochylony</b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
C. <b>pogrubiony </b><i>pochylony</i> lub w <sup>górnym indeksie</sup>
D. <b>pogrubiony <i>pochylony</i></b> lub w <sub>górnym indeksie</sub>
247. W kodzie HTML zapisano w bloku tekst formatowany pewnym stylem. Aby wtrącić wewnątrz tekstu kilka słów formatowanych innym stylem, należy zastosować znacznik
A. <hr>
B. <span>
C. <table>
D. <section>
248. Który z zapisów znacznika <meta> jest prawidłowy ze względu na wykorzystane atrybuty?
A. <meta background = blue>
B. <meta name = "!DOCTYPE">
C. <meta title = "Strona dla hobbystów">
D. <meta name = "description" content = "Masz jakieś hobby? To jest strona dla Ciebie!">
249. Który z wymienionych znaczników należy do części <head> dokumentu HTML?
A. <img>
B. <title>
C. <span>
D. <section>
250. W języku CSS poniższy zapis sprawi, że koloru zielonego będzie
A. tło całej strony
B. czcionka nagłówka drugiego stopnia
C. tło tekstu nagłówka drugiego stopnia
D. czcionka każdego nagłówka na stronie
251. W języku CSS, aby formatować tekst poprzez przekreślenie, podkreślenie dolne lub górne, należy zastosować
A. text-align
B. text-indent
C. text-transform
D. text-decoration
252. W języku CSS poniższy zapis sprawi, że kolor żółty przyjmie czcionka
A. tekstu paragrafu
B. każdego odnośnika
C. odnośników, które otwierają sie w osobnej karcie
D. odnośników, które otwierają sie w tej samej karcie
253. W języku CSS poniższy zapis użyty na stronie, na której jest kilka paragrafów, a każdy z nich ma po kilka linii sprawi, że
A. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała mniejszą czcionkę niż następne linie
B. pierwsza linia każdego paragrafu będzie miała większą czcionkę niż następne linie
C. pierwszy paragraf na stronie będzie w całości miał powiększoną czcionkę
D. całość tekstu paragrafu będzie powiększona o 150%
254. Który znacznik lub grupa znaczników nie są stosowane do definiowania struktury strony HTML?
A. <header>, <footer>
B. <i>, <b>, <u>
C. <section>
D. <div>
255. Który z przedstawionych kodów HTML sformatuje tekst według wzoru? (uwaga: słowo "stacji" jest zapisane większą czcionką niż reszta słów w tej linii)
A. A
B. B
C. C
D. D
256. Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać
A. rgb(17,FE,7)
B. rgb(11,127,7)
C. rgb(17,255,7)
D. rgb(17,254,7)
257. Które ze zdań jest prawdziwe w stosunku do grafiki rastrowej?
A. Podczas przekształcania polegającego na skalowaniu, skalowany obraz nie zmienia jakości
B. Zapisywany obraz jest opisywany za pośrednictwem figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych
C. Grafika rastrowa nie jest zapisana w formacie WMF (ang. Windows Metafile Format - format metaplików w Windows)
D. Jest to prezentacja obrazu za pomocą pionowo-poziomej siatki odpowiednio kolorowanych pikseli na monitorze komputera, drukarce lub innym urządzeniu wyjściowym
258. Który z formatów grafiki jest najbardziej odpowiedni do zapisu obrazu z przezroczystością na potrzeby strony internetowej?
A. JPG
B. PNG
C. BMP
D. SVG
259. W czasie przetwarzania dźwięku, aby pozbyć się niechcianych odgłosów spowodowanych złą jakością mikrofonu, należy zastosować narzędzie
A. echa
B. obwiedni
C. wyciszenia
D. usuwania szumów
260. Aby obraz zmieniał się płynnie w filmie, liczba klatek (nieprzenikających się wzajemnie) na sekundę musi znajdować się przynajmniej w zakresie
A. 16-19 fps
B. 20-23 fps
C. 24-30 fps
D. 31-36 fps
261. W poleceniu CREATE TABLE języku SQL atrybut określający, która kolumna tabeli jest kluczem podstawowym, to
A. UNIQUE
B. MAIN KEY
C. PRIMARY KEY
D. IDENTITY FIELD
262. Dana jest tabela psy o polach: imie, rasa, telefon_wlasciciela, rok_szczepienia. Aby wyszukać telefony właścicieli, których psy były szczepione przed 2015 rokiem, należy użyć polecenia SQL
A. SELECT psy FROM rok_szczepienia < 2015
B. SELECT imie, rasa FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
C. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia < 2015
D. SELECT telefon_wlasciciela FROM psy WHERE rok_szczepienia > 2015
263. Na rysunku została przedstawiona relacja jeden do wielu. Łączy ona
A. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem obcym id tabeli rezyserzy
B. klucz podstawowy id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
C. klucz obcy rezyserzy_id tabeli filmy z kluczem podstawowym id tabeli rezyserzy
D. klucz podstawowy id tabeli z kluczem obcym rezyserzy_id tabeli rezyserzy
264. W bazie danych sklepu spożywczego pod koniec dnia jest tworzony raport wyświetlający te produkty wraz z ich dostawcami, dla których stan magazynowy jest mniejszy niż 10 sztuk. Do zdefiniowania tego raportu posłużono się kwerendą
A. SELECT
B. UPDATE
C. INSERT INTO
D. CHECK TABLE
265. Wskaż polecenie SQL dodające pole miesiacSiewu do istniejącej tabeli rosliny
A. UPDATE rosliny ADD miesiacSiewu int
B. CREATE TABLE rosliny {miesiacSiewu int}
C. ALTER TABLE rosliny ADD miesiacSiewu int
D. INSERT INTO rosliny VALUES (miesiacSiewu int)
266. Polecenie serwera MySQL przedstawione poniżej sprawi, że użytkownikowi tkowal zostaną
A. przydzielone prawa do usuwania i aktualizowania danych w tabeli pracownicy
B. odebrane prawa usuwania i modyfikowania danych w tabeli pracownicy
C. odebrane prawa usuwanie i dodawania rekordów w tabeli pracownicy
D. przydzielone prawa wszelkiej zmiany struktury tabeli pracownicy
267. W serwerze MySQL nadanie roli o nazwie DBManager przyznaje użytkownikowi prawa umożliwiające
A. monitorowanie serwera
B. wszelkie operacje na bazach danych serwera
C. tworzenie użytkowników serwera i ustawianie im haseł
D. wszystkie operacje na bazach danych i użytkownikach serwera
268. W bazie danych wykonano następujące polecenie dotyczące praw użytkownika adam. Po wykonaniu poleceń użytkownik adam będzie miał prawa do
A. usunięcia tabeli lub jej rekordów
B. aktualizowania danych i przeglądania tabeli klienci
C. tworzenia tabeli klienci i aktualizowania w niej danych
D. przeglądania tabeli klienci i wstawiania do niej sektorów
269. Wskaż poprawną zasadę dotyczącą spójności danych w bazie danych
A. pole klucza obcego nie może być puste
B. pole klucza podstawowego nie może być puste
C. pole klucza podstawowego musi posiadać utworzony indeks
D. w relacji 1..n pole klucza obcego jest połączone z polem klucza obcego innej tabeli
270. Aby naprawić uszkodzoną tabelę w MySQL, należy wydać polecenie
A. FIX TABLE
B. CHECK TABLE
C. REPAIR TABLE
D. RESOLVE TABLE
271. W formularzu dane z pola input o typie number zostały zapisane do zmiennej a, a następnie przetworzone w skrypcie JavaScript w następujący sposób. Zmienna z będzie typu
A. NaN
B. napisowego
C. zmiennoprzecinkowego
D. liczbowego, całkowitego
272. Aby w pliku z rozszerzeniem php umieścić kod w języku PHP należy użyć znaczników
A. <php .......... />
B. <?php .......... ?>
C. <php> ......... </php>
D. <?php> ........ <php?>
273. Ile iteracji będzie miała pętla zapisana w języku PHP, zakładając, że zmienna sterująca nie jest modyfikowana we wnętrzu pętli?
A. 0
B. 5
C. 6
D. 10
274. W JavaScript wynik operacji jest równy wartości NaN, jeśli skrypt próbował wykonać
A. funkcję parseFloat zamiast parseInt na zmiennej liczbowej
B. działanie arytmetyczne, a zawartość zmiennej była napisem
C. działanie arytmetyczne na dwóch zmiennych liczbowych dodatnich
D. funkcję sprawdzającą długość napisu, a zawartość zmiennej była liczbą

Czas Generowania: 0.003s.